Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 9 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

Tijdens de Eerste Golfoorlog (1991) stak Saddam Hussein oliebronnen in brand, waardoor de hemel overdag verduisterd werd. Volgens de Bijbel was dit slechts een voorproefje van wat Arabië in de eindtijd te wachten staat.

(Aantekening )
De 'hoer van Babylon' bevindt zich volgens de Bijbel in een letterlijke plaats in de woestijn:


Opbenbaring 17:3

'En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens'
 
Het zou voor christenen dan ook geen verrassing moeten zijn dat Jezus waarschuwde dat er in de eindtijd religieuze bedriegers uit de woestijn zouden komen:

Mattheüs 24:26

'Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen;'


De meeste Bijbelverklaarders zijn het er over eens dat 'het beest' slaat op de overheid van het antichrist-imperium dat in de eindtijd voor zeer korte tijd over een deel van de wereld zal heersen, en dat de 'hoer', de 'vrouw' of de 'stad' de spirituele macht achter dit imperium is. De engel neemt Johannes dus mee naar de woestijn om daar de hoer te aanschouwen. Deze hoer is de sterke spirituele macht die een groot aantal verschillende etnische groeperingen beïnvloedt. In vers 15 legt de engel aan Johannes uit dat de wateren waar de hoer op zit allegorisch moeten worden begrepen als zijnde 'natiën en menigten en volken'.

De combinatie van deze omschrijvingen van de hoer komt overeen met Jesaja 21, waar Babylon wordt beschreven als de woestijn bij de zee. Hoewel velen, die enkel met hun Westerse blik naar deze teksten kijken, nog altijd volhouden dat sommige beschrijvingen overeenkomen met 'Rome' (het Vaticaan), New York of Amerika, is het nu juist van groot belang dat aan ALLE Bijbelse beschrijvingen van Babylon voldaan wordt, niet slechts een paar! Wat de oplossing van deze puzzel ook is, men moet accepteren dat de uitleg én logisch én van toepassing dient te zijn op ALLE relevante verzen in de Bijbel.


De hoer: Niet het Vaticaan, niet de VS

Bevinden Rome, de VS of New York zich in een letterlijke woestijn? Zo niet, dan kunnen deze machten niet de vervulling zijn van de Bijbelse profetieën over Babylon. Daarentegen vervult Saudi Arabië exact deze beschrijvingen. Nu we het verband tussen het mysterie Babylon en Arabië en 'de woestijn' hebben vastgesteld, kunnen we de letterlijke omschrijvingen van Babylon toepassen op de allegorische.

De Bijbel geeft een aantal allegorische aanwijzingen wie of wat deze hoer is. In Openbaring 17:2 staat dat de koningen der aarde dronken zijn geworden van de 'wijn harer hoererij'. Veel Westerse Bijbelverklaarders associëren deze 'wijn' met de gouden beker met wijn die door de Rooms Katholieke kerken tijdens de communie wordt gebruikt. Deze conclusie is na een nauwkeurige analyse echter onhoudbaar. Hoewel veel Oud Testamentische profeten over het mysterie Babylon spreken, bestaat er niet één tekst die Babylon omschrijft zoals in Openbaring 17 en 18 het geval is. Enkel op grond van Openbaring concluderen dat de hoer het Vaticaan is kan daarom niet juist zijn.


De hoer bevindt zich in de WOESTIJN

In Openbaring 17 maakt de apostel Johannes kennis met de hoer:

Openbaring 17:1-6+18

'En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.

En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus... En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.'

Er zijn twee belangrijke, in het oog springende omschrijvingen van de hoer. Ten eerste bevindt ze zich geografisch gezien in een woestijngebied. Ten tweede zien we dat de koningen van de aarde figuurlijk gesproken met haar hoereren om haar 'wijn' te kunnen krijgen, in ruil voor het verraad van Gods volk. Wat is die woestijn 'wijn' die de hele wereld heeft 'bedwelmd', en waardoor dit woestijngebied uitermate rijk is geworden? En welke valse religie leert dat christenen en joden moeten worden onderworpen en zelfs afgeslacht?

Jezus oordeelt volken op basis van houding t.o.v. joden en Israël.
In Joël 3 wordt zowel de 'wijn' als de 'hoer' genoemd, en tevens de reden waarom God de volkeren zal oordelen:


Joël 3:13

'Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zijn mijn land verdeelden, en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken.'
 
Het is triest dat de meeste mensen die beweren christenen te zijn niet beseffen dat de verdeling van Israël en de behandeling van de joden de belangrijkste basis is waarop Jezus de volkeren zal oordelen. Velen van hen zullen dan ook te schande worden gezet vanwege het negeren van één van de belangrijkste teksten in de Bijbel.


Verdeling Israël brengt Gods oordeel teweeg

Het is zowel fascinerend als beangstigend om zo ontzettend veel facetten van de Midden Oosten politiek in onze tijd terug te zien in deze oude eindtijdprofetie. Eén van de vele misdaden die de naties tegen God en zijn volk plegen is namelijk het 'verdelen van mijn land (Israël)'. Dit is actueler dan ooit, nu vrijwel de hele wereld steeds meer druk zet op Israël om Judea (en Samaria), het hart van Israël, weg te geven ten gunste van een Palestijnse staat, wat uiteindelijk zal leiden tot een poging om heel Israël te vernietigen.

In de Hebreeuwse teksten zien we welke prijs betaald zal moeten worden voor de uitverkoop van Israël, dat god 'mijn erfdeel' en 'mijn volk' noemt. '... en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken.' Hier zien we dat de landen van de wereld Israël uiteindelijk zullen verraden in ruil voor de 'wijn' van de 'hoer'. Joël schrijft ook duidelijk wanneer dit zal plaatsvinden: '... in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem' (SV: 'als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden').


De 'hoer' gebruikt de islam en olie tegen Israël

Het is duidelijk: de 'hoer' gebruikt zowel de islam als olie (haar 'wijn') om de landen van de wereld te verleiden spiritueel overspel met haar te plegen, ten koste van Israël. Voor veel Westerse Bijbelonderzoekers zal dit een totaal nieuw concept zijn, maar in het Midden Oosten begrijpen moslims die zich tot het christendom bekeren deze teksten vrijwel onmiddellijk. De 'wijn' is niet zomaar iets, want 'alle volken' hebben de 'wijn van de hartstocht harer hoererij' gedronken. Babylon wordt veroordeeld vanwege deze bedwelmende invloed, vanwege het feit dat olie wordt gebruikt om heel de wereld zich tegen Israël te doen keren. De tekst wijst hier op een irrationele haat die de harten vult van degenen die achter aan haar overspelige opvattingen staan. Over heel de wereld is het overduidelijk dat de geest van de islam zorgt dat mensen razend van woede en haat worden (tegen alle andersdenkenden, maar met name tegen Israël). De religie van de hoer heeft dus hetzelfde effect als de bedwelmende wijn, de olie. In het Nieuwe Testament staat dat degenen die volgelingen van Jezus worden, vervuld worden met de heilige Geest, en de hierbij horende vruchten in hun leven zullen gaan dragen: liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, vrede, etc.etc.*. De islam veroorzaakt het tegendeel. Tevens zien we, naast de spirituele invloed van de hoer door de islam, een financieel aspect: olie wordt als drukmiddel gebruikt om landen mee te chanteren (Wijlen onderzoeksjournalist Pamela Hemelrijk schreef in Nederland als eerste over deze chantage. Tijdens de oliecrisis in de jaren '70 kwam de oliestroom pas weer op gang nadat de Westerse landen capituleerden en akkoord gingen met vrijwel ongelimiteerde immigratie van moslims - X.).


Arabieren gebruiken olie als chantage

Het behoeft geen uitleg dat onze moderne wereld letterlijk verslaafd is aan olie. In de komende jaren zullen de bedwelmende gevolgen van de invloed van de hoer dan ook alleen maar toenemen, als haar 'wijn' steeds meer gebruikt gaat worden als stok achter de deur voor haar aan olie verslaafde klanten. De OPEC kondigde onlangs al aan de olieproductie in Saudi Arabië niet te verhogen. Het doel is duidelijk: de VS en het Westen onder druk zetten. Dit gebeurde in de jaren '70 voor het eerst, tijdens de eerste oliecrisis, toen Saudi Arabië besefte wat voor een macht het land had. Toen werd naast de OPEC niet voor niets de OAPEC opgericht, de organisatie van Arabische olieproducerende landen, die maar één doel had: druk zetten op het Westen om de steun voor Israël te verminderen of op te geven.

In de komende jaren zullen we opnieuw gaan zien hoe wanhopig de olieverslaafden zullen worden als Saudi Arabië opnieuw haar 'wijn' gebruikt om het buitenlandse beleid van andere landen te beïnvloeden. Samenvattend: welk Arabisch-islamitisch land bevordert zowel ideologisch als financieel de export van de islam, de religie van de antichrist? Welk machtig Arabisch land zal de invloed van olie gebruiken om het beleid van andere landen te sturen? Welke Arabische staat exporteert meer dan 3x zoveel olie als enig ander OPEC-lid?

Bedenk tevens dat de Bijbel zegt dat de...


Openbaring 18:3

'kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid'


En...

Jeremia 51:13

'Gij, die aan grotere wateren woont, die groot zijt van schatten, uw einde is gekomen...'

Velen zullen mogelijk blijven volhouden dat de 'wijn' een allegorie is voor iets spiritueels, iets geestelijks. Als we echter kijken naar Jesaja 34 dan zal alle twijfel hierover verdwijnen. Met omschrijvingen die vrijwel identiek zijn aan de teksten die we al genoemd hebben, lezen we hier ten aanzien van het mysterie Babylon:

Jesaja 34:8-10 NBV

'Want de HEER houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding: hij verdedigt Sion. De wateren van Edom (het huidige Saudi Arabië) worden pek, zijn grond verandert in zwavel, het land wordt één grote pekoven. Het blijft er branden, dag en nacht, voor eeuwig stijgt de rook er op. Het land ligt verloren, tot in het verste nageslacht, nooit zal iemand het nog betreden'


Verslaving wereld aan olie al door Jesaja voorzegd

Onvoorstelbaar: bijna 3000 jaar vóór de ontdekking dat (aard)olie als brandstof kan worden gebruikt, voorzegde Jesaja het in brand vliegen van dezelfde substantie die al in Babel gebruikt werd: teer, pek, (ruwe) olie! Heeft u zich ooit afgevraagd waarom God de antichrist 'Nimrod' noemt (Micha 5)? Dit gaat terug tot Babel. Merk op dat er niet staat dat het land 'als' een pekoven wordt, maar een pekoven zal zijn. Er is geen twijfel over mogelijk: deze profetie kan alleen vervuld worden in een olierijk land. Het Hebreeuwse woord nachal, dat vertaald is met 'wateren' of 'beken', betekent letterlijk 'stroom', of 'stroom-vallei', 'wadi/vallei', 'mijn' of 'tunnels', dus niet letterlijk 'water'. Het zal duidelijk zijn dat water nooit zo kan branden als een pekoven. De tekst laat letterlijk zien dat het land een 'stroom' van brandende 'tunnels' of bronnen zal worden: brandende oliebronnen.

Dit wordt bevestigd in Openbaring 18, als gesproken wordt over het lot van de 'stad' van de 'hoer':

Openbaring 18:9 en 16

'En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien'... '... en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk!'

Herinnert u zich nog hoe de olievelden tijdens de Eerste Golfoorlog (1991) door Saddam Hussein in brand werden gestoken? Zelfs op klaarlichte dag was de lucht verduisterd door gitzwarte rook. De profeet Jesaja schildert voor Babylon exact hetzelfde lot af.


Dubbele portie ellende

In Openbaring 18:6-7 lezen we dat God over Babylon zegt:

Openbaring 18:6-7

'Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft; geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft.'
 
De omschrijving van mysterie Babylon door Johannes is dezelfde als van de profeet Jeremia:


Jeremia 51:6b-7

'... het verdiende loon betaalt Hij hem. Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van haar wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd.'
 
Als God het oordeel voltrekt, reikt hij deze 'beker' over aan de hoer en dwingt hij haar te drinken van dezelfde 'wijn' die ze gebruikte om haar invloed en macht over de wereld uit te oefenen. Voor de 'heerlijkheid en weelde' van haar olierijkdommen zal ze een dubbele portie 'pijniging en rouw' krijgen, doordat juist de olie die ze gebruikte om de wereld te beïnvloeden en te bedwelmen, zal branden! Zij financierde de export van Abaddon, de 'vernietiger', door het Westen de radicale islam genoemd. Op dezelfde wijze zullen de radicale islamitische terroristen het land op zijn kop zetten en haar een dubbele portie ellende geven die erger is dan enig land op aarde ooit heeft meegemaakt. In één uur tijd zal ze, zoals de Bijbel voorzegt, verbranden.


God neemt wraak op Babylon vanwege Israël

De koningen der aarde zullen rouwen om haar. Waarom? Omdat hun olie in vlammen opgaat! Volgens de Bijbel zal dit de wraak van Jehova zijn vanwege het 'rechtsgeding' om Sion, de behandeling van Israël. God Zelf zal voor zijn land opkomen en een enorme verwoesting veroorzaken.

Jeremia 51:11

'Dit is de wraak des Heren, de wraak voor zijn tempel'

Zoals we in vorige delen al zagen zal dit oordeel over Edom (=Saudi Arabië) zich uitstrekken van Teman tot Dedan:


Ezechiël 25:12-13

'Zo zegt de Here HERE: Omdat Edom wraakzuchtig gehandeld heeft tegen het huis van Juda, en het een zware schuld op zich geladen heeft door zich op hen te wreken, daarom, zo zegt de Here HERE: Ik strek mijn hand uit tegen Edom en zal er mens en dier uitroeien; Ik zal het tot een puinhoop maken van Teman af tot Dedan toe; door het zwaard zullen zij vallen.'

Deze volledige verwoesting van Arabië, die door meerdere profeten wordt voorzegd, wordt op exact dezelfde wijze beschreven in Openbaring:

Openbaring 18:8-10 / 17-18

'Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen... En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk!'


De hoer Arabië vernietigd door kernbommen?

Vanaf schepen op de Rode Zee kan de vernietiging van Arabië makkelijk worden gezien. De hoer zal snel, op gewelddadige wijze en in één dag tijd worden verwoest. Ze zal volgens de Bijbel verteerd worden door vuur. Het oordeel over de hoer is permanent: nooit zal er meer muziek klinken en het zal nooit meer herbouwd worden. Ook zal er nooit meer handel mee gedreven worden; alle tekenen van menselijke bewoning en beschaving zullen voor altijd verdwijnen. Los van Sodom en Gomorra is een dergelijke verwoesting nog nooit eerder voorgekomen, ook niet door de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki (die steden zijn immers weer herbouwd).

Na de vernietiging van Babylon is zij 'een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte (lett. woestijnaaseters)' geworden. Dit stemt overeen met de overtuiging van oude volken dat woestijngebieden de woonplaats waren van demonen en onreine geesten. Het punt is dat er na de verwoesting van de Babylon nooit meer enig teken van menselijk leven zal zijn in dit gebied.

Jeremia 50:49

'Er zullen daarom woestijndieren en hyena's wonen, er zullen struisvogels (KJV: uilen) in ruïnes huizen. Nooit meer zullen er mensen wonen, het blijft ontvolkt tot in het verste nageslacht.'

Ook Jesaja (34:14) voorzegt dat het 'de ontmoetingsplaats van woestijndieren en hyena's' zal worden.

De verwoesting van Babylon zal volkomen zijn.

 
Jesaja 14:22-23

'Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de HERE der heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt het woord des HEREN.. Ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging...'

Iedereen die op tv wel eens een kernexplosie heeft gezien weet dat de verwoestende vuurkolom alles op zijn pad verteert. Zou dit vers mogelijk een of meerdere kernexplosies kunnen beschrijven? 'Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen' (Joël 2:30). Zijn dit wellicht de rookzuilen van de paddenstoelwolken die ontstaan als gevolg van het ontploffen van kernbommen?

In Openbaring 17 staat dat 'het beest' de 'hoer' zal haten. Het beest zal zich uiteindelijk tegen de hoer keren en haar verwoesten:


Opbenbaring 17:16-18

'En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods voleindigd zijn. En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde'


Moslims vallen moslims aan

Sommigen zullen erop wijzen dat moslims dit nooit zullen doen, dat zij nooit de islamitische heilige plaatsen Mekka en Medina zullen aanvallen en verwoesten. Maar als we het veel gehuldigde Westerse standpunt nemen dat Rome de hoer is, dan zou men hetzelfde kunnen zeggen. Hoe zouden andere Europese landen ertoe kunnen komen om Rome te vernietigen?

Als we naar de geschiedenis van Mekka kijken dan zien we dat de stad talloze malen door andere moslims is aangevallen. Dat gebeurde al in de late 7e eeuw, toen Mekka belegerd werd en een groot deel van de Ka'aba steen werd vernietigd. En tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Saudi Arabië bezet door de Turkse Ottomanen. De Turken hadden grote weerzin tegen de Arabische cultuur en taal, en probeerden deze op alle mogelijke manieren te onderdrukken. Uiteindelijk lieten de Arabieren zich zelfs door de Britten verleiden om in opstand te komen tegen de Turken en de Westerse geallieerden te gaan steunen. Toen bombardeerden de Turken de moskee van de Ka'aba. Ja, de meest heilige plaats van de islam werd gebombardeerd door moslims!

In de eindtijd zal een coalitie van radicaal islamitische landen (onder leiding van Iran?) zich tegen Saudi Arabië keren en het land vernietigen. Ook de islamitische profetieën spreken van precies dezelfde gebeurtenis. Zodra de dag komt dat radicale moslims daadwerkelijk Saudi Arabië verwoesten, zullen ze zich hoogstwaarschijnlijk gesterkt voelen door deze oude profetieën en ervan uitgaan dat zij de wil van Allah vervullen.

* Iedere zichzelf verklaarde christen die meent dit artikel te kunnen misbruiken voor haatvolle opmerkingen over of tegen moslims, geeft dus géén blijk van het leven uit deze Geest!


Wordt vervolgd in deel 10

* Nogmaals: Qur'an teksten door Walid Shoebat rechtstreeks vertaald uit het Arabisch, waardoor de werkelijke betekenis duidelijk wordt.

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net